Beschikbare kaarten

Naam Titel Omschrijving
 atlasvanzeeland Atlas van Zeeland De Atlas van Zeeland geeft een overzicht van veelgebruikte data van de Provincie Zeeland. Alle data die de Provincie Zeeland beschikbaar stelt kunt u vinden op dataportaal.zeeland.nl.
 bebouwde_kom_houtopstanden Bebouwde kom grenzen houtopstanden Grenzen bebouwde kom in het kader van houtopstanden voor de Wet Natuurbescherming (voorheen Boswet).
 bedrijventerreinen Bedrijven terreinen en subsidies Een weergave van alle bedrijventerreinen in Zeeland en subsidies. Naast de bedrijventerreinen zijn ook de kantoorlocaties en de zeehaventerreinen van Zeeland Seaports weergegeven.
 bodembescherming Bodembescherming Een weergave van locaties waar de Provincie een beschikking heeft genomen in het kader van de Wet bodembescherming. Op de locaties is sprake van bodemverontreiniging die al dan niet gesaneerd wordt of reeds gesaneerd is. Per locatie kunnen de bodembeschikkingen opgevraagd worden.
 geluidszones Geluidszones Een weergave van de geluidszones industrielawaai die in beheer zijn bij de Provincie. Tevens kunt u de kaartlagen EU-richtlijn omgevingslawaai in deze viewer vinden (klik op icoontje rechtsboven)
 geschiktheidbodemenergie Geschiktheid bodemenergie Met deze kaart kan snel worden achterhaald of de bodem geschikt is om een bodemenergiesysteem aan te leggen
 grondwater Grondwater
 grondwaterstanden Grondwaterstanden Provincie Zeeland (niet gevalideerd) Niet gevalideerde (tijdelijke) grondwaterstanden per grondwaterput vanaf 2016
 impuls_wonen Gesubsidieerde projecten Provinciale Impuls Wonen Projecten die vanuit de Provinciale Impuls Wonen subsidie hebben ontvangen. Het zijn projecten waarbij sloop, sloop en nieuwbouw of samenvoeging van woningen heeft plaatsgevonden. Ook zijn het projecten waarbij een leegstaand pand een nieuwe invulling krijgt en projecten waarbij een grote kwaliteitsslag in de openbare ruimte plaatsvindt.
 kaderrichtlijn Europese Kaderrichtlijn Water Een overzicht van verschillende typen grond- en oppervlaktewateren die begrensd zijn als Europese Kaderrichtlijn Waterlichaam. Voor deze wateren gelden specifieke chemische- en ecologische Europese Kaderrichtlijn Waterdoelen.
 milieuverordening Provinciale milieuverordening Een weergave van de milieubeschermingsgebieden die in de Provinciale milieuverordening Zeeland zijn aangewezen. In deze gebieden gelden restricties ten aanzien van gedragingen en activiteiten en zijn richtwaarden voor het maximaal toegestane geluid vastgesteld.
 natura2000 Natura 2000 gebieden
 natuur_landschap Natuur en landschap: Natuurbeheerplan
 natuurpakket_westerschelde Natuurpakket Westerschelde Het Natuurpakket Westerschelde is de uitbreiding van de estuariene natuur (schorren en slikken) met 600 hectare. Dat gebeurt op drie locaties: de Hedwigepolder, natuurgebied het Zwin en het Middengebied van Zeeuws-Vlaanderen met onder andere Perkpolder en Waterdunen. De Hedwigepolder en het Zwin zijn onderdeel van de Scheldeverdragen tussen Nederland en Vlaanderen. De Provincie Zeeland doet op verzoek van het Rijk de uitvoering van het Natuurpakket Westerschelde.
 pop2 POP2 projecten Op deze kaart vindt u de projecten uit het vorige Plattelandsontwikkelings programma (POP2) dat liep van 2007-2013. In het landelijk gebied van Zeeland zijn de afgelopen jaren ongeveer 225 projecten uitgevoerd met Europees subsidiegeld uit het POP2-programma.
 stortplaatsen Voormalige stortplaatsen Een overzicht van voormalige stortplaatsen in Zeeland. Per stortlocatie kan het onderzoeksrapport opgevraagd worden.
 vogeltellingen Vogeltellingen Tellingen van vogels tijdens laagwater in de Oosterschelde.
 waterkansenkaart Waterkansenkaart Een hulpmiddel waarmee ruimtelijke ordening en landgebruik beter afgestemd kunnen worden op de mogelijkheden en beperkingen die waterhuishouding en bodemopbouw met zich meebrengen. De kaart laat zien welke ruimtelijke ontwikkelingen waar de beste kansen hebben.
 windenergie Windenergie
 zoet_water Zoetwatersituatie In het kader van het Zeeuws Deltaplan Zoet Water heeft de provincie in nauwe samenwerking met het waterschap en in overleg met de stakeholders deze 1e versie van de verkenningenkaart voor regionale watergebruikers uitgewerkt. De kaart bestaat uit drie lagen. • In de eerste laag is de huidige situatie qua zoetwaterbeschikbaarheid aangeduid. • De tweede laag geeft een beeld van lopende verkenningen gericht op aanvullende mogelijkheden. Binnen het Zeeuws Deltaplan Zoet Water worden deze verkenningen verder uitgewerkt. • De derde kaartlaag geeft een overzicht van de projecten in het kader van de Proeftuin Zoet Water. Deze kaart is een 'levend' instrument: Zodra meer informatie bekend is, wordt de kaart hiermee bijgewerkt. De kaart is een bundeling van beschikbare informatie, maar vervangt niet de officiĆ«le kaarten die bij de provinciale verordening of waterschapskeur horen. Aanvullingen en suggesties zijn welkom en kunnen gemaild worden naar zoetwater@zeeland.nl