Beschikbare kaarten
Voorbeeld van kaart: Atlas

Atlas van Zeeland

De Atlas van Zeeland geeft een overzicht van veelgebruikte data van de Provincie Zeeland ...
Voorbeeld van kaart: Atlas

Bebouwde kom grenzen houtopstanden

Grenzen bebouwde kom in het kader van houtopstanden voor de Wet Natuurbescherming (voorheen Boswet) ...
Voorbeeld van kaart: Atlas

Bedrijven terreinen en subsidies

Een weergave van alle bedrijventerreinen in Zeeland en subsidies ...
Voorbeeld van kaart: Atlas

Bodembescherming

Een weergave van locaties waar de Provincie een beschikking heeft genomen in het kader van de Wet bodembescherming ...
Voorbeeld van kaart: Atlas

Europese Kaderrichtlijn Water

Een overzicht van verschillende typen grond- en oppervlaktewateren die begrensd zijn als Europese Kaderrichtlijn Waterlichaam ...
Voorbeeld van kaart: Atlas

Geluidszones

Een weergave van de geluidszones industrielawaai die in beheer zijn bij de Provincie ...
Voorbeeld van kaart: Atlas

Gesubsidieerde projecten Provinciale Impuls Wonen

Projecten die vanuit de Provinciale Impuls Wonen subsidie hebben ontvangen ...
Voorbeeld van kaart: Atlas

Kaart Cultuurhistorie Zeeland

De Cultuurhistorische kaart Zeeland zet karakteristieke landschappelijke kenmerken 'op de kaart' ...
Voorbeeld van kaart: Atlas

Natuur en landschap: Natuurbeheerplan 2023

Op 5 juli 2022 hebben Gedeputeerde Staten van Zeeland de planwijziging 2023 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 vastgesteld ...
Voorbeeld van kaart: Atlas

Natuurpakket Westerschelde

Het Natuurpakket Westerschelde is de uitbreiding van de estuariene natuur (schorren en slikken) met 600 hectare ...
Voorbeeld van kaart: Atlas

POP2 projecten

Op deze kaart vindt u de projecten uit het vorige Plattelandsontwikkelings programma (POP2) dat liep van 2007-2013 ...
Voorbeeld van kaart: Atlas

Provinciale milieuverordening

Een weergave van de milieubeschermingsgebieden die in de Provinciale milieuverordening Zeeland zijn aangewezen ...
Voorbeeld van kaart: Atlas

Themakaarten klimaat

Toelichting bij Wateroverlast - PWO-kaart In deze kaarten is te zien op welk locaties binnen een peilgebied er bij extreme neerslag inundatie plaats kan vinden vanuit de waterlopen ...
Voorbeeld van kaart: Atlas

Toeristische verblijfsaccommodaties Zeeland

Zeeland is een populaire vakantieprovincie, jaarlijks worden vele miljoenen vakantienachten in Zeeland doorgebracht ...
Voorbeeld van kaart: Atlas

Verkeersintensiteiten

Provincie Zeeland presenteert haar verkeersintensiteiten in een maandelijkse en een jaarlijkse verkeersintensiteiten kaart ...
Voorbeeld van kaart: Atlas

Vogeltellingen

Tellingen van vogels gedurende laag tij in de Ooster- en Westerschelde ...
Voorbeeld van kaart: Atlas

Voormalige stortplaatsen

Een overzicht van voormalige stortplaatsen in Zeeland ...
Voorbeeld van kaart: Atlas

Waterkansenkaart

Een hulpmiddel waarmee ruimtelijke ordening en landgebruik beter afgestemd kunnen worden op de mogelijkheden en beperkingen die waterhuishouding en bodemopbouw met zich meebrengen ...
Voorbeeld van kaart: Atlas

Zoetwatersituatie

In het kader van het Zeeuws Deltaplan Zoet Water heeft de provincie in nauwe samenwerking met het waterschap en in overleg met de stakeholders deze 1e versie van de verkenningenkaart voor regionale watergebruikers uitgewerkt ...