Beschikbare kaarten 2021

Naam Titel Omschrijving
 aanbod_verblijfsaccommodaties Aanbod verblijfsaccommodaties (Concept versie 0.5)
 atlasvanzeeland Atlas van Zeeland De Atlas van Zeeland geeft een overzicht van veelgebruikte data van de Provincie Zeeland. Alle data die de Provincie Zeeland beschikbaar stelt kunt u vinden op dataportaal.zeeland.nl.
 bebouwde_kom_houtopstanden Bebouwde kom grenzen houtopstanden Grenzen bebouwde kom in het kader van houtopstanden voor de Wet Natuurbescherming (voorheen Boswet).
 bedrijventerreinen Bedrijven terreinen en subsidies Een weergave van alle bedrijventerreinen in Zeeland en subsidies. Naast de bedrijventerreinen zijn ook de kantoorlocaties en de zeehaventerreinen van Zeeland Seaports weergegeven.
 bodembescherming Bodembescherming Een weergave van locaties waar de Provincie een beschikking heeft genomen in het kader van de Wet bodembescherming. Op de locaties is sprake van bodemverontreiniging die al dan niet gesaneerd wordt of reeds gesaneerd is. Per locatie kunnen de bodembeschikkingen opgevraagd worden.
 cultuurhistorie Kaart Cultuurhistorie Zeeland De Cultuurhistorische kaart Zeeland zet karakteristieke landschappelijke kenmerken 'op de kaart'.
 geluidszones Geluidszones Een weergave van de geluidszones industrielawaai die in beheer zijn bij de Provincie. Tevens kunt u de kaartlagen EU-richtlijn omgevingslawaai in deze viewer vinden (klik op icoontje rechtsboven)
 geschiktheidbodemenergie Geschiktheid bodemenergie Met deze kaart kan snel worden achterhaald of de bodem geschikt is om een bodemenergiesysteem aan te leggen
 grondwater Grondwater
 grondwaterstanden Grondwaterstanden Provincie Zeeland (niet gevalideerd) Niet gevalideerde (tijdelijke) grondwaterstanden per grondwaterput vanaf 2016
 impuls_wonen Gesubsidieerde projecten Provinciale Impuls Wonen Projecten die vanuit de Provinciale Impuls Wonen subsidie hebben ontvangen. Het zijn projecten waarbij sloop, sloop en nieuwbouw of samenvoeging van woningen heeft plaatsgevonden. Ook zijn het projecten waarbij een leegstaand pand een nieuwe invulling krijgt en projecten waarbij een grote kwaliteitsslag in de openbare ruimte plaatsvindt.
 kaderrichtlijn Europese Kaderrichtlijn Water Een overzicht van verschillende typen grond- en oppervlaktewateren die begrensd zijn als Europese Kaderrichtlijn Waterlichaam. Voor deze wateren gelden specifieke chemische- en ecologische Europese Kaderrichtlijn Waterdoelen.
 klimaat Themakaarten klimaat Toelichting bij Wateroverlast - PWO-kaart In deze kaarten is te zien op welk locaties binnen een peilgebied er bij extreme neerslag inundatie plaats kan vinden vanuit de waterlopen. Deze informatie volgt uit modelberekeningen, waarbij de verschillende normbuien zijn gehanteerd. Dit betreft een bui met herhalingstijd van eens in de 100 jaar voor bebouwing, eens in de 50 jaar voor glastuinbouw en hoogwaardige land- en tuinbouw, eens in de 25 jaar voor overige landbouw (waaronder grasland) en eens in de 50 jaar voor natuur. De normbuien zijn zowel afgeleid voor het huidige klimaat als voor toekomstig klimaatscenario GL2050. Vanwege de omvang zijn deze onderzoeken niet in één keer uitgevoerd, maar per deelgebied uitgevoerd over een periode van meerdere jaren. De eerste onderzoeken zijn in 2004 afgerond en de laatste worden in 2021 afgerond. Daarom moet bij deze kaarten met de volgende zaken rekening te worden gehouden: - NA verloop van tijd zijn de klimaatstatistieken en de klimaatscenario's een aantal keer ge-update. Hierbij geldt dat bij de laatste studies met extremere situaties wordt rekening gehouden dan bij de eerste studies. - Voor elk gebied is een 'huidige' situatie en een 'toekomstige' situatie opgenomen. Bij de wat oudere studies zijn in de afgelopen jaren al verbetermaatregelen uitgevoerd. Er moet dus rekening mee worden gehouden dat voor die gebieden de 'huidige' situatie op onderdelen achterhaald kan zijn. - Voor de toekomstige situatie geldt dat dit de situatie zal zijn als de maatregelen exact zijn uitgevoerd zoals in de studie is bedacht. In de praktijk worden na verloop van tijd maatregelen vaak anders uitgevoerd dan vooraf is bedacht. Dit is door voortschrijdend inzicht of door veranderende situatie (bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkelingen die plaatsvinden). Voor meer informatie kunt u de informatie over de Planmatige Wateropgave op website van Waterschap Scheldestromen raadplegen (https://scheldestromen.nl/pwo) of rechtstreeks contact opnemen met het waterschap (https://scheldestromen.nl/contact).
 milieuverordening Provinciale milieuverordening Een weergave van de milieubeschermingsgebieden die in de Provinciale milieuverordening Zeeland zijn aangewezen. In deze gebieden gelden restricties ten aanzien van gedragingen en activiteiten en zijn richtwaarden voor het maximaal toegestane geluid vastgesteld.
 natura2000 Natura 2000 gebieden
 natuur_landschap Natuur en landschap: Natuurbeheerplan 2022 Op 29 juni 2021 hebben Gedeputeerde Staten van Zeeland de planwijziging 2022 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 vastgesteld. De planwijziging is te vinden op https://www.zeeland.nl/natuur-en-landschap/natuurbeheer.
 natuurpakket_westerschelde Natuurpakket Westerschelde Het Natuurpakket Westerschelde is de uitbreiding van de estuariene natuur (schorren en slikken) met 600 hectare. Dat gebeurt op drie locaties: de Hedwigepolder, natuurgebied het Zwin en het Middengebied van Zeeuws-Vlaanderen met onder andere Perkpolder en Waterdunen. De Hedwigepolder en het Zwin zijn onderdeel van de Scheldeverdragen tussen Nederland en Vlaanderen. De Provincie Zeeland doet op verzoek van het Rijk de uitvoering van het Natuurpakket Westerschelde.
 pop2 POP2 projecten Op deze kaart vindt u de projecten uit het vorige Plattelandsontwikkelings programma (POP2) dat liep van 2007-2013. In het landelijk gebied van Zeeland zijn de afgelopen jaren ongeveer 225 projecten uitgevoerd met Europees subsidiegeld uit het POP2-programma.
 stortplaatsen Voormalige stortplaatsen Een overzicht van voormalige stortplaatsen in Zeeland. Per stortlocatie kan het onderzoeksrapport opgevraagd worden.
 vogeltellingen Vogeltellingen Tellingen van vogels tijdens laagwater in de Oosterschelde.
 waterkansenkaart Waterkansenkaart Een hulpmiddel waarmee ruimtelijke ordening en landgebruik beter afgestemd kunnen worden op de mogelijkheden en beperkingen die waterhuishouding en bodemopbouw met zich meebrengen. De kaart laat zien welke ruimtelijke ontwikkelingen waar de beste kansen hebben.
 windenergie Windenergie
 zeehonden_tellingen Zeehonden tellingen
 zoet_water Zoetwatersituatie In het kader van het Zeeuws Deltaplan Zoet Water heeft de provincie in nauwe samenwerking met het waterschap en in overleg met de stakeholders deze 1e versie van de verkenningenkaart voor regionale watergebruikers uitgewerkt. De kaart bestaat uit drie lagen. • In de eerste laag is de huidige situatie qua zoetwaterbeschikbaarheid aangeduid. • De tweede laag geeft een beeld van lopende verkenningen gericht op aanvullende mogelijkheden. Binnen het Zeeuws Deltaplan Zoet Water worden deze verkenningen verder uitgewerkt. • De derde kaartlaag geeft een overzicht van de projecten in het kader van de Proeftuin Zoet Water. Deze kaart is een 'levend' instrument: Zodra meer informatie bekend is, wordt de kaart hiermee bijgewerkt. De kaart is een bundeling van beschikbare informatie, maar vervangt niet de officiële kaarten die bij de provinciale verordening of waterschapskeur horen. Aanvullingen en suggesties zijn welkom en kunnen gemaild worden naar zoetwater@zeeland.nl